ANCOM a adoptat o noua procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal

ANCOM a dezbătut și adoptat împreună cu industria, în cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ, o nouă procedură de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. Astfel, toți furnizorii de servicii poştale interesați pot trimite ANCOM o cerere în acest sens, împreună cu documente din care să reiasă situația financiară, gradul de acoperire al rețelei, volumul anual de trimiteri și costul net maxim estimat. ANCOM poate desemna unul sau mai mulţi furnizori care să presteze serviciile incluse în sfera serviciului universal.

Desemnarea furnizorului de serviciu universal

Conform procedurii adoptate, orice furnizor de servicii poştale poate fi desemnat furnizor de serviciu universal dacă este autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal și solicită desemnarea printr-o cerere către ANCOM.

Cererea trebuie trimisă în maxim 30 de zile de la anunțul public al Autorității privind inițierea procedurii de desemnare și va conține informații referitoare la situaţiile financiare pentru ultimii 3 ani, cerinţele de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, amplasamentul punctelor fixe de acces și de contact deservite de personal și estimarea costului net maxim aferent furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea. Criteriile de ordin economic și tehnic au o pondere de 50% în punctajul final, restul de 50% fiind reprezentat de propunerea financiară.

În cazul în care niciun furnizor de servicii poștale nu solicită desemnarea sau dacă niciunul dintre cei care au solicitat nu îndeplinește punctajul pentru a fi desemnat, ANCOM poate desemna un furnizor de serviciu universal din oficiu.
Obligațiile furnizorului de serviciu universal

Furnizorul de serviciu universal are obligația de a furniza servicii la tarife accesibile pe întreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv în zonele situate în condiţii geografice excepţionale sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde volumul de corespondenţă este mic şi din acest motiv activitatea poate fi neprofitabilă.

Printre obligațiile impuse furnizorului de serviciu universal se regăsesc și cele referitoare la respectarea condiţiilor de livrare a trimiterilor incluse în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM și a cerințelor esențiale, inclusiv a normelor privind securitatea reţelei poştale publice pe care o operează. De asemenea, furnizorul de serviciu universal trebuie să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile, să asigure o evoluţie continuă a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale și să ofere servicii neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. De asemenea, acesta trebuie să asigure accesul în mod echivalent persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal.

Tarifele aferente acestor servicii, precum și orice modificare a acestora, vor fi aprobate de ANCOM, tarifele fiind uniforme pentru toți utilizatori.
Finanţarea serviciului poştal universal

Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se calculează ca diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal.

Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului şi doar dacă ANCOM decide, în urma unei analize economice, că acesta constituie o sarcină injustă. Această situație apare dacă nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM.

În cazul desemnării furnizorului de serviciu universal la cerere, suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimum dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare și suma prezentată în propunerea financiară care a însoțit cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
Serviciile incluse în sfera serviciului universal

Accesul la serviciul universal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate și pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale. Nu sunt incluse în sfera serviciului universal trimiterile poștale în număr mare (corespondență, imprimate, colete și pachete mici).

sursa: comunicat de presa